ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “การนำเสนอผลงานทางกฎหมาย” วันจันทร์ 7 กันยายน 2563

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในวันจันทร์ 7 กันยายน 2563 เป็นการหัวข้อ “การนำเสนอผลงานทางกฎหมาย”

วิทยากรโดย คุณศุภกานต์ กนกกูล นิติกรปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ดำเนินรายการโดย อ.ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมมีขึ้นระหว่างเวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ห้องอบรมสด) และห้อง 405 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ห้องถ่ายทอด) และได้มีการถ่ายทอดไปศูนย์ลำปาง ณ ห้อง 3204 อาคารเรียนรวม และท่าพระจันทร์ ผ่านระบบ WebEx

การอบรม ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ  
อ.ศุภวิช สิริกาญจน คุณศุภกานต์ กนกกูล 

การอบรม ณ ห้อง 3204 อาคารเรียนรวม ศูนย์ลำปาง