ประกาศ

เอกสารประกอบ “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด” สำหรับดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด”

ดาวน์โหลด ได้ที่:
(ภาษาไทย) https://bit.ly/397QUck
(ภาษาอังกฤษ) https://bit.ly/3bccdLQ

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถศึกษาเนื้อหาตามเอกสารก่อนเข้าฟังการอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น