ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

แจ้งเตือนนักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมหัวข้อ “การค้นคว้าและการให้ความเห็นทางกฎหมาย” ให้เข้าอบรมในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้เข้าอบรมในหัวข้อต่อไปนี้

  • หัวข้อ  “การค้นคว้าและการให้ความเห็นทางกฎหมาย”
  • วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
  • วิทยากรโดย คุณากร มั่นนทีรัย ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
  • ผู้ดำเนินรายการโดย อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
  • เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผ่านระบบ Conference ไปห้อง 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางและห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หมายเหตุ

  • นักศึกษาที่เข้าอบรม สามารถรับเงินประกันสำหรับหัวข้ออบรมดังกล่าวคืนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนในหัวข้อดังกล่าว และไม่เข้าอบรม จะไม่ได้รับเงินประกันคืน