ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้งเตือนนักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมหัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน” ให้เข้าอบรมในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้เข้าอบรมในหัวข้อต่อไปนี้

  • หัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน”
  • วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
  • วิทยากรโดย กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ นักวิจัย ฝ่ายกฎหมายและการพัฒนา สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  • ผู้ดำเนินรายการโดย อ.กิตติภพ วังคำ
  • เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผ่านระบบ Conference ไปห้อง 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางและห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หมายเหตุ

  • นักศึกษาที่เข้าอบรม สามารถรับเงินประกันสำหรับหัวข้ออบรมหัวข้อแรก คืนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนในหัวข้อดังกล่าว และไม่เข้าอบรม จะไม่ได้รับเงินประกันคืน