• เข้าสู่ระบบ

  บรรยากาศ โครงการ “อบรมการเขียนตอบกฎหมาย” (Legal Writing) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

   

  วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้อง SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีการจัดโครงการ "อบรมการเขียนตอบกฎหมาย" (Legal Writing) แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ ศูนย์รังสิต)

  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้สัมมนา วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย มาเป็นวิทยากรในการอบรม ได้แก่ (จากซ้ายไปขวา) อ.สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์ (อาจารย์สัมมนา Section 02)  อ.ภาคภูมิ โลหวริตานนท์ (อาจารย์สัมมนา Section 03) และอ.ณัฐสุดา รัตตมณี (อาจารย์สัมมนา Section 01, 04)

  ดำเนินรายการโดย อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง (อาจารย์บรรยาย/สัมมนา Section 02)

  วิทยากรทั้งสามท่านได้อธิบายเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของการเขียนตอบข้อสอบ อาทิ การจับประเด็น การให้เหตุผล และอธิบายการเขีนตอบข้อสอบลักษณะต่าง ๆ อาทิ ข้อสอบบรรยาย ข้อสอบอุทธาหรณ์  รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการเตรียมตัวและการทำข้อสอบ 


  ภาพบรรยากาศระหว่างการอบรม