• เข้าสู่ระบบ

  โครงการเสริมทักษะการเขียนตอบกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง


  คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้จัดโครงการเสริมทักษะการเขียนตอบกฎหมาย ภาคเรียนที่ 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยจัดขึ้นเป็น 2 ช่วง ในช่วงวันที่ 8 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดย มีวิทยากรได้แก่ 
  อ.ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล อาจารย์ประจำ ภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  และ อ.สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ อาจารย์ประจำ ภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  โดยในวันแรกนั้นเน้นการเขียนตอบในลักษณะการบรรยาย โดยจัดที่ห้อง 3501 อาคารเรียนรวมห้าชั้น
  ส่วนในวันที่ 10 พฤศจิกายนนั้นเป็นการเขียนตอบในข้อสอบลักษณะของการปรับบท โดยจัดขึ้นที่ห้อง 1208 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
  โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากที่อาจารย์คอยแนะแนวทางการเขียนตอบแล้วยังมีนักศึกษารุ่นพี่มาคอยเป็นตัวช่วยในการแนะนำแนวทางต่าง ๆ ในการเขียนตอบข้อสอบทั้ง 2 วันดังกล่าวด้วย