ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop) หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์” 

ภาพบรรยากาศ โครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop) หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์” วิทยากรโดย อ.ศุภวิช สิริกาญจน

จัดโดยโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง LT.2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาคบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ