• เข้าสู่ระบบ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษาที่ 2561

     

    ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษาที่ 2561