• เข้าสู่ระบบ

  นักศึกษาหลักสูตร LLB คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Speaker จากการแข่งขัน AICHR YOUTH DEBATE 2017

                  ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ได้มีการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนอาเซียน 2560 (AICHR Youth Debate on Human Rights 2017) โดยมีนายวันชัย ชัยชูชนะภัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร LLB และนางสาวณิชกานต์ พงษ์เจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร LLB เป็นสองในสามของตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันร่วมกับเยาวชนจากอีกเก้าประเทศในกลุ่มอาเซียน (ตัวแทนประเทศละสามคน) ผู้ร่วมแข่งขันถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่ม เพื่อโต้เถียงปัญหาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใน 5 ประเด็น โดยตัวแทนจากแต่ละประเทศจะถูกจัดอยู่คนละกลุ่มกัน  มีคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโต้วาทีและสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

  • นายวันชัย ชัยชูชนะภัย เข้าแข่งขันในประเด็น Citizens of ASEAN should have the right to work in all Member States ร่วมกับเยาวชนตัวแทนจากลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม นายวันชัยได้กล่าวว่า ตนได้แสดงให้คณะกรรมการเห็นในแง่ความเป็นไปได้ของการมีตลาดแรงงานที่เสรี และได้ยื่นข้อเสนอในการแก้ปัญาต่าง ๆ ในกรอบของนโยบายและกฎหมายอาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดตลาดแรงงานเสรี โดยได้ยกกรณีศึกษาจากทั้งทวีปยุโรปและอเมริกา

  • นางสาวณิชกานต์ พงษ์เจริญ เข้าแข่งขันในประเด็น Environmental damage should be treated as human right violation ร่วมกับเยาวชนจากเมียนมาร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ได้รับรางวัล Best Speaker ของกลุ่มนี้ โดยมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการจากฟิลิปปินส์

  • นางสาวณิชกานต์กล่าวว่า ข้อโต้แย้งหลักของตนในการโต้วาทีประเด็นดังกล่าวคือ เรื่องผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย เช่น น้ำเน่าเสีย  อากาศเป็นพิษ ควรเป็น Human centric law เพราะส่งผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง โดยได้ยกตัวอย่างสนธิสัญญา (Convention) ต่าง ๆ ในยุโรปประกอบ 

  • นอกจากนี้ในการแข่งขันดังกล่าว ยังได้มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตร LLB จำนวน 7 คนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นางสาวภรภัทร ศรีนพนิคม  เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้เข้าแข่งขัน (สำรองแทนตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์) และนางสาวจิตรากาญจน์ โตศุกลวรรณ์, นายโทมัสชุง โรเบอร์ต, นางสาวกัลยรัตน์ เธียรวงศ์เสถียร, นางสาวธนิญทิตา พสุภา, นางสาววิภาวี อนันตศักดิ์ และนางสาวกนกพร ลำเจียกเทศ ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครผู้ประสานงาน เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าแข่งขันและคณะผู้แทนจากต่างประเทศ