ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 2 ตั้งแต่ 1 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://interllb.law.tu.ac.th/admissions-2  หรือสแกน QR Code บนโปสเตอร์