ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 นั้น

คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต ดังนี้

  1. นายกิตติภพ วังคำ
  2. นายณัฐวินท์ นิลอนันต์ (สำรอง)

อนึ่ง นายกิตติภพ วังคำ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ก่อน และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทอดสอบทางจิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับวัน เวลา เข้ารับการทดสอบ คณะนิติศาสตร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

บัญชีผู้คัดเลือกให้เป็นพนักงานวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรีลำดับที่ 2 ขึ้นบัญชีเฉพาะกรณีลำดับที่ 1 สละสิทธิ์เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต