ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562


โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร บร.1 ห้อง 201

ภาคเช้า

9.00-9.50 น. การกล่าวให้โอวาทโดยผู้แทนจากสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.00-12.00 น. การเตรียมความพร้อม 1: แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพจิต (mental health) และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) โดย อาจารย์มุทิตา พนาสถิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชา จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคบ่าย
13.00-13.30 น. แนะนำกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ช่วงที่ 1


13.30-14.00 น. การเตรียมความพร้อม 2: แนะนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2561) โดยอ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

14.00-15.30 การเตรียมความพร้อม 3: แนะนำการลงทะเบียนเรียน15.30-16.00 น. แนะนาการศึกษากฎหมายและรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยชมรมนักศึกษากฎหมายรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม