ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร บร.1 ห้อง 201

ภาคเช้า


9.00-10.30 น. การปรับพื้นฐาน 1: ความรูื้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน โดยอาจารย์ชวิน อุ่นภัทร10.30-12.00 น. การปรับพื้นฐาน 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี

ภาคบ่าย13.00-15.00 น. การเตรียมความพร้อม 4: แนะแนววิชาชีพและทักษะในการทางาน (ภาคเอกชน) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


15.10-16.00 น. แนะนำกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ช่วงที่ 2

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม