ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

ภาคเช้า

9.00-10.30 น. การปรับพื้นฐาน 3: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดย อาจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย

10.30-12.00 น. การปรับพื้นฐาน 4: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

ภาคบ่าย

13.00-15.00 น. การเตรียมความพร้อม 5: แนะแนววิชาชีพและทักษะในการทางาน (ภาครัฐ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ(5 ท่าน)
15.10-16.00 น. แนะนำกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ช่วงที่ 3

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม