• เข้าสู่ระบบ

    คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามีมติรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

    คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามีมติรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงมีสิทธิสมัครสอบเป็นเนติบัณฑิตได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

    Thammasat University’s International LL.B. in Business Law has now been accredited by the Institute of Legal Education of the Thai Bar. Its graduates will be eligible for the bar examination in the forthcoming semester.