ข่าวสารและกิจกรรม

การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ เรื่อง “ปัญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ของนางสาวณัฐวดี แซ่อึ้ง 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.45 น. ได้มีการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ เรื่อง “ปัญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ของนางสาวณัฐวดี แซ่อึ้ง ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  กรรมการสอบได้แก่ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (ประธานกรรมการสอบ) รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ เทพทอง  (กรรมการสอบ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์   (อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ) โดยนางสาววรัญญาสอบผ่านโดยมีการแก้ไขเล็กน้อยตามคำแนะนำของกรรมการ และได้ผลสอบวิทยานิพนธ์ในระดับ “ดีมาก”