ข่าวสารและกิจกรรม

การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายเอกชน เรื่อง “ปัญหาการจำแนกประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1304 ป.พ.พ.” ของนายธัญพิสิษฐ์ สุธรรมโกศล

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม  เวลา 14.00 น. ได้มีการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายเอกชน เรื่อง “ปัญหาการจำแนกประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1304 ป.พ.พ.” ของนายธัญพิสิษฐ์ สุธรรมโกศล ณ ห้อง 4050 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรรมการสอบได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ (ประธานกรรมการสอบ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ (กรรมการสอบ) และรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ (อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ) โดยนายธัญพิสิษฐ์สอบผ่านโดยต้องแก้ไขเล็กน้อยตามคำแนะนำของกรรมการ และได้ผลสอบวิทยานิพนธ์ในระดับ “ดี”