ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 การอบรมกลุ่มย่อยโดยอาจารย์ประจำสาขา 8 สาขา

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันพุธที่ 7 และวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยในวันพุธที่ 7 เป็นการอบรมกลุ่มย่อยโดยอาจารย์ประจำสาขา 8 สาขา

  • สาขากฎหมายเอกชน หัวข้อ “สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายเอกชน” โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ห้องบรรยาย 311


  • สาขากฎหมายอาญา หัวข้อ “สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายอาญา” โดย อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร ห้องบรรยาย 123

  • สาขากฎหมายมหาชน หัวข้อ “สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายมหาชน” โดย ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร ห้องบรรยาย 312

  • สาขากฎหมายระหว่างประเทศ หัวข้อ “สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ” โดย อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี ห้องบรรยาย 313

  • สาขากฎหมายธุรกิจ หัวข้อ “สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายธุรกิจ” โดย อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ห้องบรรยาย 411

  • สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หัวข้อ “สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” โดย ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ห้องบรรยาย 412

สาขากฎหมายภาษี หัวข้อ “สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายเภาษี” โดย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด ห้องบรรยาย 413


  • สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดย อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ห้องบรรยาย 221