• เข้าสู่ระบบ

  ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (สนามเล็ก)


  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (สนามเล็ก)

  • ลำดับที่ 4 นางสาวณัฐธิดา ใจเย็น
  • ลำดับที่ 16 นางสาวนภาพร ฉายตระกูล
  • ลำดับที่ 17 นายนันทวิทย์ พัฒนวรพงศ์
  • ลำดับที่ 18 นายณัฐปคัลภ์ ลาชโรจน์
  • ลำดับที่ 19 นางสาวอังคณา วิฑูรย์พันธ์
  • ลำดับที่ 30 นางสาวธนพร เกิดผล
  • ลำดับที่ 32 นางสาวพรรษชล พรศรีนิยม
  • ลำดับที่ 34 นางสาวสโรชา สมสวัสดิ์
  • ลำดับที่ 35 นายณรงค์กฤษณ์ นิมโรธรรม
  • ลำดับที่ 38 นางสาวพจณัฎฐ์ สมใจ
  • ลำดับที่ 40 นายธินวัฒน์ เมืองนารถ
  • ลำดับที่ 43 นายรังสฤษฎ์ วิจิตรไกรสร