• เข้าสู่ระบบ

    บรรยากาศการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป) และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

    วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ได้มีการการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป) ปีการศึกษา 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


    และในวันเวลาเดียวกัน ได้มีการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต