ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครนักศึกษาทำงานในโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มธ. จำนวน 1 อัตรา

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร