ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมสภานิติศึกษาโดยคณบดีและผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ 4 สถาบัน


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 คณบดีและผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ของ 4 สถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาธรรมศาสตร์ รศ. วรวุฒิ เทพทอง ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประชุมกันเพื่อหารือการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันและหารือประเด็นการแบ่งสาขาวิชานิติศาสตร์สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันและผลักดันให้มีการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระดับชาติต่อไป ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สภานิติศึกษา เป็นองค์กรสนับสนุน ส่งเสริม สร้างความร่วม และประสานงานทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ มีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
(ที่สามจากซ้าย)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์