ข่าวสารและกิจกรรม

การหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยมีผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับและเข้าหารือ ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยในการดังกล่าวได้มีการการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์นิติศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักได้แก่การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ในการดำเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกับภารกิจหลักของศูนย์นิติศาสตร์ จึงอาจมีการประสานงานหรือทำงานร่วมกันระหว่างสองสถาบันเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือดังกล่าวได้ นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังได้จัดตั้งโครงการ “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ รวมถึงได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายร่วมกัน และความเป็นไปได้ในการการทำบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายวีระศักดิ์ ทัพขวา หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกร ศูนย์นิติศาสตร์

นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกร ศูนย์นิติศาสตร์