ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง ได้พบผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อพูดคุยและรับฟังแนวทางในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ไปยังคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง


(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ที่เข้าร่วมหารือประกอบด้วย

 • ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์
 • อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
 • ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดีศูนย์ลำปาง
 • ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา
 • ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
 • ผศ.ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ลำปาง (เข้าประชุมที่ศูนย์ลำปาง)
 • อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ
 • อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (เข้าประชุมที่ศูนย์รังสิต)
 • อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
 • ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมกฎหมายและให้คำปรึกษา
 • อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาค


รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(จากซ้ายไปขวา) รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์
(จากซ้ายไปขวา) ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ  รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์
(จากซ้ายไปขวา) รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์

(จากซ้ายไปขวา) ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ  รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์


(จากซ้ายไปขวา) ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ


ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์

(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล

(จากซ้ายไปขวา) อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์


(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์

(กลางในภาพ) ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
(จากซ้ายไปขวา) อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์