ข่าวสารและกิจกรรม

ประเด็น (Theme) ของโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขันแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประเด็น (Theme) ของโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขันแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ “กฎหมายอาญา”
 
รายนามคณะอนุกรรมการออกข้อสอบฯ
– นายนิติธร แก้วโต กรรมการ ผู้แทนจากสภาทนายความ
– นายปิติ โพธิวิจิตร กรรมการ ผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม
– อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ดร.อัตรา ขุนทองจันทร์ กรรมการ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด
– นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง กรรมการและเลขานุการ