ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020)

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้มีการปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020) ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องห้อง 301 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต และถ่ายทอดไปยัง ห้อง 7101 ห้องประชุมชั่วคราวคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ และห้อง 414 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณาจารย์ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศได้แก่ อ.ศุภวิช สิริกาญจน  อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอ.กิตติภพ วังคำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

กล่าวเปิดการปฐมนิเทศโดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ

อธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ โดยอ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และสรุปประเด็นที่จะแถลง (summary) โดยอ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร

อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ โดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอ.กิตติภพ วังคำ

อธิบายข้อแนะนำและหลักปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขัน โดยอ.ศุภวิช สิริกาญจน

ถามตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมจากการปฐมนิเทศ