• เข้าสู่ระบบ

  บรรยากาศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบคัดเลือก

  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือก

  การแข่งขันคู่ที่ 1 รอบ 09.00 – 10.45 น. ระหว่างทีมหมายเลข 04 (นายนิติพลพงษ์ ศรีสุขวงศ์แพร นางสาวณัชชา พูลศิริ) กับทีมหมายเลข 02 (นางสาวกนกวรรณ ปานสมบัติ นางสาวไกรสุดา นาควิเชียร)

  ตัดสินโดย อาจารย์สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

  การแข่งขันคู่ที่ 2 รอบ 10.45 – 12.30 น. ระหว่างทีมหมายเลข 07 (นางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา นางสาวภัทรวิภา รักษาแก้ว) กับทีมหมายเลข 08 (นางสาวเพชรรัชช์ หอมกลิ่น นางสาวกานดา พงพันศธร)

  ตัดสินโดย อาจารย์สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ์

  การแข่งขันคู่ที่ 3 รอบ 12.30 – 14.15 น. ระหว่างทีมหมายเลข 04 (ปรากฏในรูปแบบการบันทึกวิดีโอ) กับทีมหมายเลข 05 (นายเพชรมณี ศรีอ่อน นายอิทธิเดช ช่วยเกิด)

  ตัดสินโดยนายวุฒิภัทร ชินมนัส (ทนายความ ศูนย์นิิติศาสตร์) อาจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส นายปราการ สมบุญยิ่ง (ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเคยชนะเลิศการแข่งขันฯ)

  การแข่งขันคู่ที่ 4 รอบ 14.15 – 16.00 น. ระหว่างทีมหมายเลข 06 (นายณัฐพงค์ ทรายหมอ นายปิยะณัฐ พูลจันทร์) กับทีมหมายเลข 03 (นางสาวฐิตาพร แดงมณี นางสาวมนธิรา มณีรัตน์)

  ตัดสินโดย นายวีระศักดิ์ ทัพขวา (หัวหน้างาน ศูนย์นิติศาสตร์) อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล นายปราการ สมบุญยิ่ง 

  การแข่งขันคู่ที่ 5 รอบ 16.00 – 17.45 น. ระหว่างทีมหมายเลข 01 (นางสาวสุพัตรา เหมือนการ นางสาวกุลสตรี ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ) กับทีมหมายเลข 09 (นายรดิศ กิจกุศล นายสุทธิรัชญ์ แพเรือง)

  ตัดสินโดย อาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล นายวีระศักดิ์ ทัพขวา 

  ทั้งนี้ การแข่งขันรอบคัดเลือกไม่ได้ใช้วิธีแพ้คัดออก แต่ใช้วิธีคัดจากทีมคะแนนที่ได้คะแนนสูงสุด เพื่อไปแข่งในรอบรองชนะเลิศ
  โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งในรอบรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหมายเลข 02 05 06 และ 07 (ไม่เรียงตามลำดับคะแนน)

  ภาพบรรยากาศระหว่างการแข่งขัน