ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ รอบแรก คู่ที่ 3 และ 4


ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) ที่ผ่านมานั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการแข่งขันรอบแรก ณ ห้อง 401 (ศาลจำลอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียด ดังนี้

คู่ที่ 3 แข่งขันระหว่างเวลา 13.00-14.30 น. ระหว่างทีม 04 (โจทก์) และทีม 06 (จำเลย)

ทีม 04 (โจทก์) ประกอบด้วย นางสาวกานต์ธิดา ไชยชฎา และนายปัณวัจน์ จึงสิริพิทักษ์


นางสาวกานต์ธิดา ไชยชฎา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทนายโจทก์คนที่ 1

นายปัณวัจน์ จึงสิริพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทนายโจทก์คนที่ 2
ทีม 06 (จำเลย) ประกอบด้วยนายขวัญชัย ศรบรรจง และนายฤทธิพงศ์ คงแก้ว 
นายขวัญชัย ศรบรรจง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายจำเลยคนที่ 1

นายฤทธิพงศ์ คงแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายจำเลยคนที่ 2


คู่ที่ 4 แข่งขันระหว่างเวลา 14.30-16.00 น. ระหว่างทีม 07 (โจทก์) และทีม 05 (จำเลย)


ทีม 07 (โจทก์) ประกอบด้วยนางสาวสุพัตรา เหมือนการ และนางสาวขวัญพิชชา ดวงขวัญ


นางสาวขวัญพิชชา ดวงขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทนายโจทก์คนที่ 1

นางสาวสุพัตรา เหมือนการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทนายโจทก์คนที่ 2


ทีม 05 (จำเลย) ประกอบด้วยนายธีระพร ช่วยโสภา และนางสาวศศิวิมล บัวบาน
นางสาวศศิวิมล บัวบาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายจำเลยคนที่ 1


นายธีระพร ช่วยโสภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายจำเลยคนที่ 2

กรรมการตัดสินคู่ที่ 3 และ 4 ได้แก่


นายวีระศักดิ์ ทัพขวา หัวหน้างานศูนย์นิติศาสตร์
อาจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์
นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง นิติกรศูนย์นิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
นายวีระศักดิ์ ทัพขวา
นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม ระหว่างการแข่งขันHits: 62