ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ รอบแรก คู่ที่ 5


ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) ที่ผ่านมานั้น ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการแข่งขันรอบแรก ณ ห้อง 401 (ศาลจำลอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียด ดังนี้


คู่ที่ 5 แข่งขันระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. ระหว่างทีม 02 (โจทก์) และทีม 08 (จำเลย)


ทีม 02 (โจทก์) ประกอบด้วย นางสาวอโณทัย มีสันเทียะ และนางสาวภคพร ลาวัณย์ประเสริฐ


นางสาวอโณทัย มีสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายโจทก์คนที่ 1


นางสาวภคพร ลาวัณย์ประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายโจทก์คนที่ 2


ทีม 08 (จำเลย) ประกอบด้วย นายนลธวัช กิมฮง และนางสาวกชกร มาลาคำ


นายนลธวัช กิมฮง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายจำเลยคนที่ 1


นางสาวกชกร มาลาคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายจำเลยคนที่ 2

กรรมการตัดสินคู่ที่ 5 ได้แก่


นายพิพัฒน์ นรัจฉริยางกูร ผู้พิพากษา
อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์
อาจารย์กรกนก บัววิเชียร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์


นายพิพัฒน์ นรัจฉริยางกูร

อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน

อาจารย์กรกนก บัววิเชียร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม ระหว่างการแข่งขัน

Hits: 56