ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัลการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018)


ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) โดยในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต นางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับมอบโล่รางวัล วุฒิบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาทจาก ศ. (พิเศษ) สิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความวิชาชีพ และอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายธีระพร ช่วยโสภา และนางสาวศศิวิมล บัวบาน รับมอบรับมอบโล่รางวัล วุฒิบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาทจาก นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอโณทัย มีสันเทียะ และนางสาวภคพร ลาวัณย์ประเสริฐ  รับมอบวุฒิบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาทจาก นายปิติ โพธิจิตร พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี

 รางวัลชมเชย ได้แก่ นายขวัญชัย ศรบรรจง และนายฤทธิพงศ์ คงแก้ว รับมอบวุฒิบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาทจาก นายปิติ โพธิจิตร พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี

จากนั้นผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ได้มอบวุฒิบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน


นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต
นางสาวศศิวิมล บัวบาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต
นายธีระพร ช่วยโสภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นางสาวอโณทัย มีสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต
นางสาวภคพร ลาวัณย์ประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายฤทธิพงศ์ คงแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายขวัญชัย ศรบรรจง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต
นายกุญช์ ธนรัตนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต  นายรุ่งโรจน์ ลีลาบูรณะศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
นางสาวกชกร มาลาคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
นายนลธวัช กิมฮง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมระหว่างพิธีมอบรางวัล 

Hits: 105