ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การประชุมครั้งที่ 1/2562 ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายในการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562


ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายในการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายใน คณะนิติศาสตร์ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จะเป็นการแข่งขัน ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาถึงแนวทางการดำเนินโครงการ ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 207 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ประธานกรรมการ
  • อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน รองประธานกรรมการ
  • อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร กรรมการ
  • อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร กรรมการ
  • อาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ กรรมการ
  • อาจารย์ กิตติภพ วังคำ กรรมการ
  • นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ กรรมการ
  • นายสุรพันธ์ ภักษาแสวง  กรรมการ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแข่งขันประจำปีการศึกษา 2562 จะประกาศเร็ว ๆ นี้


นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
(จากซ้ายไปขวา) อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร  อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร  อาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน
อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร
อาจารย์ กิตติภพ วังคำ
อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร กรรมการ อาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง