ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การประชุมครั้งที่ 3/2562 ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายในการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศ การประชุมครั้งที่ 3/2562 ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายในการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายในการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายใน คณะนิติศาสตร์ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จะเป็นการแข่งขัน ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน และปรับปรุงกฎกติกาที่ใช้แข่งขันระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 414 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ประธานกรรมการ
  • อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน รองประธานกรรมการ
  • อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร กรรมการ
  • อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร กรรมการ
  • อาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ กรรมการ
  • อาจารย์ กิตติภพ วังคำ กรรมการ
  • นายสุรพันธ์ ภักษาแสวง  กรรมการ
  • นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ กรรมการและเลขานุการ

สำหรับการปฐมนิเทศการแข่งขันเพื่อชี้แจงกฎกติกาและแจกโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00-12.30 น.


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร

อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน

อาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ  
อาจารย์ กิตติภพ วังคำ
 อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร
อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร
นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ 
อาจารย์กิตติภพ วังคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร
อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน