ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ได้มีการปฐมนิเทศ ชี้แจงโจทย์และกฎกติกาในการแข่งขันแก่ผู้สมัคร สถานที่ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อาจารย์นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนึ่งในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน


อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน และอาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ชี้แจงโจทย์ และกฎกติกาในการแข่งขัน


อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน และอาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

คุณวีระศักดิ์ ทัพขวา หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ และหนึ่งในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน


คุณณัฐพงศ์ รงค์ทอง นิติกรประจำศูนย์นิติศาสตร์ และหนึ่งในคณะกรรมการจัดการแข่งขันทีมที่สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมดจำนวน 19 ทีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งแถลงการณ์ย่อ (memo) และจะมีการประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบแรกในวันที่ 18 มีนาคม 2562 และจะมีการแข่งขันรอบแรกในวันที่ 27 และ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
ผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยทักษิณ

Hits: 127