ข่าวสารและกิจกรรม

[Moot Court Competition History] การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 – มกราคม 2554 โดยใช้ชื่อว่า “การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553”

โดยได้ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม  2554 ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับเกียรติจาก คุณเยาวรัตน์  เตมีศรีสุข ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา คุณจันทิมา  ธนาสว่างกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด และคุณสัมผัส  พึ่งประดิษฐ์ ที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสิน

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีมที่ 12

นายพลภวิษย์  พันธุ์คำเกิด และนางสาววรัญญา  ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์

รางวัลรองชนะเลิศ ทีมที่ 4

นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนะจินดาวงศ์ และนางสาวนาฎนภัส  เหล็กเพ็ชร

รางวัลชมเชย ทีมที่ 5

นายภัทรชัย  อัศวปรีชา และนางสาวพรภวิษย์  เค้าสงวนศิลป์

รางวัลชมเชย ทีมที่ 14

นางสาวกานต์สุดา  เอื้ออมรรัตน์ และนางสาวญาดา  ยุวเทพากร