ข่าวสารและกิจกรรม

[Moot Court Competition History] การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2550

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2549 ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2550”

การแข่งขันแบ่งเป็น 5 รอบ รอบแรกแข่งขันวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 รอบที่สองแข่งขัน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 รอบที่ 3 แข่งขันวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  รอบที่สี่ แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2549 รอบที่ห้า แข่งขันวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ผลการแข่งขันมีดังนี้

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนา แสร์สุวรรณ และนางสาวจตุพร ชีวศรีรุ่งเรือง ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ


ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ นายจิรวัฒน์ สุริยะชยางกูร และนางสาวอัจฉรา ใหม่เอี่ยม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ

ทีมรางวัลชมเชย 2 ทีม ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ได้แก่

นางสาวฐิติกา ปัจจะขะภัติ และนางสาวลักขณาวดี กล้าณรงค์


นางสาวภาริกา ไกรรินท์ และนางสาวสิรินุช โชติพันธุ์วิทยากุล

ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์) ได้แก่ ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ