ข่าวสารและกิจกรรม

[Moot Court Competition History] การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2550 ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551”

การแข่งขันแบ่งเป็น 5 รอบ รอบแรกแข่งขันวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 รอบที่สองแข่งขัน วันที่ 7 ธันวาคม 2550 รอบที่ 3 แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2550  รอบที่สี่ แข่งขันวันที่ 21 ธันวาคม 2550 รอบที่ห้า แข่งขันวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ผลการแข่งขันมีดังนี้

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ นายอิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ และนายปราการ สมบุญยิ่ง ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ

ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวคนึงนิจ ขาวแสง และนางสาวสุจิตราภา ศรีวงศ์มณีรัตน์ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ

รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวรมย์รวินท์ ศรีบานชื่น และนายอานนท์ มาเม้า ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์) ได้แก่ รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

One thought on “[Moot Court Competition History] การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551

Comments are closed.