• เข้าสู่ระบบ

  บรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัล โล่รางวัล และเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560


  ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2561-25 เมษายน 2561 โดยได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้อง 211 (ศาลจำลอง) คณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และมอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชมเชย และพิธีปิดการแข่งขัน รายละเอียด ดังนี้
    
  ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ตัวแทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ มอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาทแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  นายณัฐพงศ์ ทรายหมอ และนางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล ตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ มอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท แก่ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง


  นายกฤษฎา โสวนางกูร และนายเหนือเมฆ จันทนิตย์ ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ดร.กิติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ ตัวแทนจากสภาทนายความ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทแก่ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายฐานะปราชญ์ รัชนกุล (ตัวแทนรับมอบ) นางสาววริศรา แจ่มจรรยา
   
  อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ และประธานจัดการแข่งขันฯ มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม (ตัวแทนรับมอบ) นางสาวฉัตรแก้ว สมบูรณ์


  พิธีปิดการแข่งขัน โดยอาจารย์สัมผัส พึ่งประดิษฐ์ ประธานฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายศูนย์นิติศาสตร์ และที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์

  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกับดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย และอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

  ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการตัดสินและอาจารย์สัมผัส พึ่งประดิษฐ์

     
  ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน


  ผู้ชนะเลิศ ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (ขวาในภาพ) และรองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท (ซ้ายในภาพ)