• เข้าสู่ระบบ

  ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
  อาจารย์ ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย
  อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
  จาก Nottingham Trent University ประเทศสหราชอาณาจักร

  ได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561