ข่าวสารและกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562


วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562” และในงานดังกลา่วได้มีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล ดังนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย

คณะผู้วิจัยประกอบด้วย

  • ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท รองคณดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
  • ดร.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมภายในงานศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และครอบครัว
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ร่วมแสดงความยินดีกับศ.ดร.สุรศักดิ์ และศ.ดร.อุดม

รศ.เกศินี และศ.ดร.สุรศักดิ์

ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์  ร่วมแสดงความยินดีกับศ.ดร.สุรศักดิ์ และศ.ดร.อุดม

ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน  ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต และผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศ.ดร.อุดม
ดร.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน และศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต


ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
  

Hits: 171