• เข้าสู่ระบบ

    ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ณัฐสุดา รัตตมณี ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา


    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ณัฐสุดา รัตตมณี
    อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ที่ได้รับทุนของบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    ณ University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา