• เข้าสู่ระบบ

  อาจารย์ใหม่ประจำศูนย์รังสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรจุอาจารย์ใหม่ประจำศูนย์รังสิตสองตำแหน่ง ได้แก่ อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน และอาจารย์กรกนก บัววิเชียร


  อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน 
  ประวัติการศึกษา
  * นิติศาสตรบัณฑิต เกียรนิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  * นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  * นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย (LL.M. in Law), University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 

  อาจารย์กรกนก บัววิเชียร
  ประวัติการศึกษา
  * Bachelor of Laws, University of Bristol สหราชอาณาจักร
  * Master of Law in Law with Merit, University of Nottingham สหราชอาณาจักร