ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ของคณะนิติศาสตร์


วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างเวลา 7.30-8.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและอดีตอาจารย์ประจำของคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงาน

(จากซ้ายไปขวา)
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์
อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์

(จากซ้ายไปขวา)
ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดีศูนย์ลำปาง
ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีรังสิต
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง
คุณปราณี กุรุพิณฑารักษ์ เลขานุการคณะนิติศาสตร์
คุณทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์

ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยารศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา

 

 

 

Hits: 105