ข่าวสารและกิจกรรม

การสรุปคำบรรยายและภาพบรรยากาศ งาน “Developments and Future Prospects for Dealing with Mass Atrocities through International Criminal Law”

การสรุปคำบรรยายและภาพบรรยากาศ งาน “Developments and Future Prospects for Dealing with Mass Atrocities through International Criminal Law” บรรยายโดย คุณ Nicholas Koumjian จัดโดย ศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ และศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญวิทยา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สรุปภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย คุณณัชชา ธนาวิบูลเศรษฐ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์สรุปการบรรยาย CLICK!

 • คณาจารย์ ผู้บรรยาย และผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมกันถ่ายภาพหมู่

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญวิทยา
  ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ
  อาจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี รองผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ
  อาจารย์ ยศสุดา หร่ายเจริญ และอาจารย์ สุประวีณ์ อาสนศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
  ร่วมกันถ่ายภาพหมู่กับ Mr.Nicholas Koumjian ผู้บรรยาย

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญวิทยา ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ Mr.Nicholas Koumjian

 • ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวเปิดการสัมมนา

 • Mr.Nicholas Koumjian ผู้บรรยาย

 • จากซ้ายไปขวา : อาจารย์ ยศสุดา หร่ายเจริญ และอาจารย์ สุประวีณ์ อาสนศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ผู้ดำเนินรายการ

 • ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวเปิดการสัมมนา และอาจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี รองผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มธ.

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • อาจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี รองผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ คระนิติศาสตร์ มธ. และอาจารย์ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต

 • อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
 • ภาพบรรยากาศระหว่างการสัมมนา

Hits: 180