ข่าวสารและกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร นำเสนอผลการศึกษาวิจัย ที่ Université de Franche-Comté ประเทศฝรั่งเศส


รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร (http://www.law.tu.ac.th/executiveboardmembers/niramai-phitkhae-manjit/) รองคณบดีศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการโต๊ะกลมที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ Université de Franche-Comté ประเทศฝรั่งเศส ในหัวข้อที่เกี่ยวกับระบบชดเชยความเสียหายทางการแพทย์ โดยมีผู้ร่วมนำเสนองานทั้งที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ปีสุดท้าย) ปริญญาเอก นักวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “ระบบชดเชยความเสียหายจากบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยปราศจากความผิด : เปรียบเทียบกฎหมายไทยและฝรั่งเศส” ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่ทำร่วมกับ Amanda Dubuis อาจารย์ประจำของ Université de Franche-Comté

งานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Université de Franche-Comté ซึ่งได้ทำความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ (MOU) เมื่อปี 2560 และถือเป็นงานวิจัยนำร่องก่อนที่จะมีงานวิชาการอื่น ๆ ร่วมกันตามมาอีกในกฎหมายสาขาอื่น ๆ

ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวอีกครั้งที่ประเทศไทย (แปลเป็นภาษาไทย) ประมาณเดือนมิถุนายนนี้