ข่าวสารและกิจกรรม

ช่องทางและขั้นตอนในการบริจาคเงินเข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์

กองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาการคึกษาให้นิติศาสตร์ก้าวไกล

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทำช่องทางและขั้นตอนง่ายๆในการบริจาค เพื่อให้ศิษย์เก่านิติศาสตร์ และบุคคลทั่วไปสามารถบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบริจาคได้หลายช่องทาง ได้แก่ 1.บริจาคด้วยตนเอง 2.โอนผ่านบัญชี 3.บริจาคผ่าน QR Code 4.บริจาคผ่านบัตรเครดิต และทุกช่องทางในการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า