• “นิติ-วิพากษ์” ครั้งที่ 2 เรื่อง “อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย : ซ้ำเติมหรือคุ้มครอง มุมมองที่รอบด้าน” วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องจิตติ  ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)