ข่าวสารและกิจกรรม

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง “ปัญหาแรงงานบังคับกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมง” ของนางสาวพนิชกร สินชัยกิจ

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ได้มีการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง “ปัญหาแรงงานบังคับกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมง” ของนางสาวพนิชกร สินชัยกิจ ณ ห้อง 4050 ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กรรมการสอบได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร (ประธานกรรมการสอบ)  ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (กรรมการสอบ) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ (อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ) โดยนางสาวพนิชกร สอบ “ผ่าน” โดยต้องแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการสอบ