ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2019 Principles of Asian Contract Law (PACL) Seoul Forum ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ และอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม 2019 Principles of Asian Contract Law (PACL) Seoul Forum ร่วมกับนักวิชาการด้านกฎหมายสัญญาจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Principles of Asian Contract Law (PACL) เป็นการจัดทำแนวทางว่าด้วยกฎหมายสัญญาร่วมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของแนวทางว่าด้วยกฎหมายสัญญายุโรป หรือ Principles of European Contract Law (PECL) ซึ่งทำสำเร็จในปีค.ศ. 1995 และแนวทางว่าด้วยกฎหมายเอกชนยุโรป หรือ Draft Common Frame of Reference (DCFR) ซึ่งทำสำเร็จในปีค.ศ. 2010

PACL มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือของนักวิชาการในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ในปีค.ศ. 2009 ซึ่งพยายามจะจัดให้มีการจัดทำแนวทางว่าด้วยกฎหมายสัญญาร่วมกันในเอเชีย โดยได้เชิญตัวแทนจากนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียเข้าร่วม และได้มีการจัดประชุม (forum) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายสัญญาร่วมเอเชียในเรื่องต่าง ๆ ทุกปี โดยได้จัดประชุมมาแล้วกว่าสิบครั้ง ทั้งในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และเวียดนาม โดยครั้งก่อนหน้าได้จัดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยการไม่ชำระหนี้ (Non-Performance)

โดยในครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับร่างสุดท้ายของหลักกฎหมายว่าด้วยการว่าด้วยการไม่ชำระหนี้ (Non-Performance) มีตัวแทนนักวิชาการเข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ดังนี้

 • Professor Dr. jur. Young Jun Lee, President of Research Institute for Asia Private Law, South Korea
 • Professor Dr. HAN Shiyuan, Professor of Civil Law, Tsinghua University School of Law (Beijing), China
 • Professor Dr. Naoki KANAYAMA, Professor of Civil Law, Keio University Law School, Japan
 • Professor Dr. Ka Jungjoon, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea
 • David G. LITT, Professor of Keio University Law School, Japan
 • Dennis W. K. Khong, Faculty of Law, Multimedia University, Malaysia
 • Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Dien, Vice Rector of University of Economics and Law, Vietnam
 • Assistant Professor Wenjie Zhao, East China University of Political Science and Law, China,
 • Prof. Dr. Bong-Kyung Choi (SNU Law Library Director) Seoul National University School of Law
 • Professor Kato Masayuki, Nihon University, Japan
 • Dr. Abdul Salam, Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia
 • Assistant Professor Dr. Korrasut Khopuangklang, Faculty of Law, Thammasat University, Thailand

Hits: 66