• เข้าสู่ระบบ

  ภาพบรรยากาศโครงการเสวนาทางวิชาการเชิดชูครูกฎหมาย เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ 8 หัวข้อ “20 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ : ผลงาน ประสบการณ์ และความคาดหวัง”


  วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานโครงการ "เชิดชูครูกฎหมาย" เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ 8 เสวนาทางวิชาการหัวข้อ "20 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ : ผลงาน ประสบการณ์ และความคาดหวัง" ระหว่างเวลา 09.10 - 12.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 


  เวลา 09.10 - 09.30 น. ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และฉายวีดีทัศน์ ชีวประวัติ ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม


  เวลา 09.30 -  2.30 น. อภิปรายในหัวข้อ “๒๐ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ : ผลงาน ประสบการณ์ และความคาดหวัง”

  วิทยากร ได้แก่


  ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


  ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  อาจารย์อภินพ อติพิบูลสิน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ ผศ.อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ภาพบรรยากาศระหว่างการเสวนา