• เข้าสู่ระบบ

  รายละเอียดทุนสนับสนุนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต


  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทุนสนับสนุนผู้เรียน รายละเอียด ดังนี้

  1. ทุนปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่าเล่าเรียนไม่เกินจำนวนเงิน 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา
  2.ทุนสนับสุนการนำเสนอผงานทางวิชาการ ไม่เกิน 20,000 บาท
  3. ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร ไม่เกิน 10,000 บาท

  ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/course/course6